Regulamin

Regulamin Koła PTH w Lesznie,
uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Oddziału PTH w Poznaniu
w dniu 24 V 2016

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Koła

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lesznie Oddział PTH w Poznaniu.

§ 2
Koło działa na terenie miasta Leszna oraz powiatów kościańskiego, leszczyńskiego i wschowskiego.

§ 3
Koło nie posiada osobowości prawnej. Koło jest integralną częścią Oddziału PTH. Członkowie Koła są jednocześnie członkami Oddziału PTH.

§ 4
Działalność Koła opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

§ 5
Koło używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w Lesznie.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

§ 7
Dla realizacji celów określonych w § 6 Koło realizuje następujące zadania:
1. Pobudza i organizuje badania nad historią, zwłaszcza regionalną oraz upowszechnia wiedzę o niej.
2. Popularyzuje walory historyczno-krajoznawcze.
3. Organizuje posiedzenia, konferencje naukowe i popularno-naukowe.
4. Współpracuje z właściwymi organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami pokrewnymi, parafiami, szkołami itp.
5. Uczestniczy w pracach Oddziału PTH.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkiem Koła może zostać osoba pełnoletnia, pragnąca współdziałać w urzeczywistnieniu celów Towarzystwa.

§ 9
Członków Koła przyjmuje Zarząd Oddziału PTH na podstawie deklaracji popartej przez dwóch Członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 10
Członkowie Koła mają prawo uczestniczyć w Zebraniach Ogólnych Koła oraz Walnych Zebraniach Członków Oddziału PTH.

Rozdział IV
Władze Koła

§ 11
Władzami Koła są:
1. Ogólne Zebranie Członków Koła.
2. Zarząd Koła.

§ 12
1. Najwyższą władzą Koła jest Ogólne Zebranie Członków Koła.
2. W Ogólnym Zebraniu Członków Koła mogą brać udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła.
3. Ogólne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co trzy lata.
5. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Zarządu Oddziału PTH,
c) na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków Koła.
6. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków powinno być zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków Zarząd Koła powiadamia Członków nie później niż 7 dni przed terminem.

§ 13
Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Koła należy:
1. Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Koła zgodnie ze Statutem PTH, uchwałami władz Towarzystwa i Regulaminem Koła.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
3. Wybór w głosowaniach tajnych:
a) prezesa Koła,
b) pozostałych członków Zarządu Koła,
c) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 14
W skład Zarządu Koła wchodzi prezes i od 2 do 5 członków, w tym sekretarz i skarbnik, wybierani w głosowaniach tajnych prze Ogólne Zebranie Członków Koła.

§ 15
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. Kierowanie działalnością Koła zgodnie ze Statutem PTH, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Koła.
2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
3. Zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdania z działalności Koła.
4. Zarządzanie majątkiem Koła, znajdującym się w dyspozycji Koła.
5. Podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
6. Składanie Zarządowi Oddziału PTH okresowego sprawozdania rocznego z merytorycznej i finansowej działalności Koła.
7. Prezes Koła ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału PTH.

§ 16
Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 17
Kadencja Zarządu Koła trwa trzy lata.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 18
Wszystkie kwestie związane z działalnością Koła, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, podlegają Statutowi PTH.